Wywóz odpadów w Międzyzdrojach

W odpowiedzi na pojawiające się skargi i uwagi mieszkańców, które w ostatnim czasie wpływają do Urzędu Miejskiego, dotyczące odbioru odpadów komunalnych z posesji prywatnych na terenie gminy Międzyzdroje, pracownicy Referatu Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej skontaktowali się z kierownikiem Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Kamieniu Pomorskim w celu ich przekazania.

Jednocześnie informujemy, że umowa zawarta pomiędzy Gminą Międzyzdroje a P.G.K Sp. z o.o., szczegółowo reguluje zasady i częstotliwość wywozu odpadów z terenów naszej gminy. Częstotliwość odbioru odpadów odbywa się zgodnie z ustalonym harmonogramem modyfikowanym na okres sezonu wakacyjnego tj. na lipiec i sierpień.

Pracownicy firmy wywozowej mają obowiązek zabrania odpadów, które są w pojemnikach. Odpady, które nie zmieściły się do pojemników i są składowane obok nich, winny być przygotowane do odbioru tj. znajdować się w workach.

Harmonogram wywozu odpadów dostępny jest na stronach internetowych www.bip.miedzyzdroje.pl, www.miedzyzdroje.pl, w Informatorze Samorządowym Gminy Międzyzdroje, a także w wersji papierowej w pokoju nr 3 w Urzędzie Miejskim.

Pragniemy również przypomnieć, że Uchwała Rady Miejskiej w Międzyzdrojach nr L/537/18 z dnia 11 października 2018 roku w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Międzyzdroje, nakłada na właścicieli nieruchomości obowiązek udostępnienia pojemników lub/i worków poprzez wystawienie ich przy wejściu od strony ulicy z możliwością wejścia na teren nieruchomości przez pracowników odbierających odpady komunalne.

Ewentualne uwagi dotyczące wywozu odpadów prosimy na bieżąco zgłaszać bezpośrednio do Referatu Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej do Pani Wioletty Sosińskiej w godzinach pracy Urzędu pokój nr 3 , tel. 91 32 75 657.

Joanna Ścigała
Rzecznik Prasowy
UM w Międzyzdrojach

7 komentarzy “Wywóz odpadów w Międzyzdrojach”
 1. Na ulicy Skłodowskiej 41A śmieci są dalej nie wywożone które znajdują się w śmietniku nie obok…

 2. Cytat z artykułu :”Jednocześnie informujemy, że umowa zawarta pomiędzy Gminą Międzyzdroje a P.G.K Sp. z o.o., szczegółowo reguluje zasady i częstotliwość wywozu odpadów z terenów naszej gminy.”
  Aj informuję że obowiązująca uchwała o utrzymaniu czystości, która pełni rolę umowy pomiędzy gminą a jej mieszkańcami wcale nie reguluje obowiązków gminy. Natomiast panowie z firmy wywozowej potrafią robić to należycie czyli odstawiają pojemniki na miejsce, zamykają furtkę zostawiają czysto i nie obchodzą się brutalnie z pojemnikami. Tyle że robią to przy ściśle określonych posesjach prywatnych i niektórych państwowych.

 3. Skargi dotyczyły wywracania kublow, nieodstawiania ich ma miejsce a do tego się nie odniesiono.

 4. Szanowna Pani Rzecznik. Czy zwróciła pani uwagę na to, że obowiązująca Uchwała zawiera tylko wymagania wobec mieszkańców. Popatrzmy po rozdziałach; Rozdział 2 wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości. Rozdział 5 Inne wymagania Rozdział 6 obowiązki osób utrzymujące zwierzęta domowe. Rozdział 7 wymagania odnośnie zwierząt gospodarskich Rozdział 8 obowiązki o deratyzacji.
  Pytani: Gdzie są obowiązki Gminy wobec mieszkańców, która to z mocy ustawy odpowiedzialna jest za właściwy i należyty odbiór odpadów? Jak Gmina wywiązuje się z wykonywania obowiązującej Uchwały w odniesieniu do Rozdziału 3 § 6.3, który brzmi ” Kosze uliczne powinny być ustawione w sposób zapewniający utrzymanie porządku i czystości”.
  Ja dodałbym w tym paragrafie, że powinno ich być w ilości zapewniającej utrzymania porządku i czystości. Szanowni czytelnicy przeczytajcie z uwagą tę Uchwałę i zobaczcie jak nasi Radni zadbali o dobro nas mieszkańców nakładając na nas tylko same obowiązki nie gwarantując należytego wykonania świadczenia usługi na rzecz mieszkańców.

 5. Zobaczymy jak to będzie?