Regulamin

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Regulamin określa zasady korzystania z serwisu naszemiastomiedzyzdroje.com.pl (miedzyzdroje.tv)

2. Korzystając z serwisu Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, oraz że go w pełni akceptuje oraz zobowiązuje się przestrzegać jego postanowień.

3. Właścicielem portalu oraz jest firma API Connect. Oskar Przybyszewski z siedzibą w Międzyzdrojach, ul. Norwida 7/11U, 72-500 Międzyzdroje NIP: 886-267-31-32. Email: redakcja@miedzyzdroje.tv

4. Użyte w Regulaminie określenia:
Regulamin – oznacza obecny dokument;
Redakcja – osoby wyznaczone przez Właściciela do pracy przy redagowaniu Portalu naszemiastomiedzyzdroje.com.pl
Portal – oznacza zorganizowaną stronę internetową stworzoną i udostępnioną przez redakcję w sieci Internet, umożliwiającą korzystanie z usługi polegającej na udostępnieniu danych oraz treści opracowanych przez redakcję i umożliwieniu ich wprowadzania, dostępna pod adresem www.naszemiastomiedzyzdroje.com.pl będącym serwisem informacyjno-użytkowym o tematyce miejskiej;
Użytkownik – osoba, firma korzystająca z Serwisu przez odbieranie z niego lub umieszczanie w nim danych;
Materiał – tekst, obrazy, odsyłacze (linki) lub jakiekolwiek inne dane przekazane do Portalu za pomocą odpowiedniej procedury elektronicznej;
Komentarz – tekst lub jakiekolwiek inne dane przekazane do Portalu za pomocą odpowiedniej procedury elektronicznej i oznaczone jako materiał, który zostanie umieszczony w miejscu do tego wyznaczonym przez Redakcję;
Cookie – informacja zapisywana przez serwer na komputerze Użytkownika w pliku cookie.txt, którą serwer może odczytać przy ponownym połączeniu się z tego komputera;

Ze względu na użyte skrypty minimalne wymagania sprzętowe umożliwiające prawidłowe korzystanie z portalu są następujące: komputer z procesorem Pentium 800 Mhz, pamięcią 1 GB, systemem operacyjnym oraz przeglądarką internetową;
Przeglądarka internetowa – jedna z następujących aplikacji komputerowych Mozilla Firefox 39 lub wyższy, Internet Explorer 10.0 lub wyższy, Opera 30 lub wyższy, Safari 8.0 lub wyższy, Chrome 43 lub wyższy, lub inna zgodna.

5. Korzystanie z Portalu inny sposób niż w ramach dozwolonego użytku nie jest dopuszczalne bez zgody wszystkich podmiotów, którym przysługują prawa do Portalu, w tym bez zgody Właściciela.

6. Redakcja zastrzega sobie możliwość odmowy publikacji w Portalu pewnych Materiałów, Komentarzy, Wypowiedzi, Wpisów, Tekstów informacyjnych lub opinii na ogólnym forum.

7. Zabronione jest przekazywanie do Portalu Materiałów, Komentarzy, Wypowiedzi, Wpisów, Tekstów informacyjnych lub zamieszczanie opinii w Portalu, zawierających treści sprzeczne z prawem, w tym naruszające prawa osób trzecich, w szczególności prawa autorskie lub dobra osobiste, lub sprzeczne z dobrymi obyczajami. Szczegółowy opis dopuszczonych do publikacji komentarzy i zasad administrowania nimi zawiera pkt II niniejszego Regulaminu.

8. Właściciel, Redakcja lub osoba przez niego upoważniona będzie bez obowiązku przedstawienia uzasadnienia usuwała z Portalu Materiały, Komentarze, Wypowiedzi, Teksty informacyjne sprzeczne z prawem, w tym naruszające prawa osób trzecich, lub Operatora (w tym w szczególności dobra osobiste, prawa autorskie, prawa pokrewne, prawa własności przemysłowej lub inne) lub sprzeczne z zasadami współżycia społecznego lub dobrymi obyczajami. Informacje o takich Materiałach, Komentarzach, Wypowiedziach, Tekstach informacyjnych dostępnych w Portalu należy zgłaszać Redakcji za pomocą poczty elektronicznej, na adres redakcja@naszemiastomiedzyzdroje.com.pl

9. Właściciel, Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść, w szczególności zgodność z prawem Komentarzy, Wypowiedzi, Tekstów informacyjnych publikowanych przez Użytkowników.

10. Właściciel, Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za dokładność i aktualność opublikowanych informacji, nie ponosi również odpowiedzialności za ich ewentualne wykorzystywanie przez Użytkowników dla określonych działań.

11. Właściciel, Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki wykorzystania przez Użytkownika informacji uzyskanych za pośrednictwem Serwisu, w szczególności za konsekwencje podjętych przez Użytkownika na ich podstawie decyzji.

12. W każdym wypadku w sytuacji, w której osoba trzecia zwróci się do Właściciela, Redakcji z roszczeniami wynikającymi ze szkód lub naruszenia dóbr osobistych w wynikłych na skutek opublikowanych przez innego Użytkownika w Portalu informacji, komentarzy, wypowiedzi, Użytkownik ten naprawi tej osobie natychmiast wszelką szkodę, w tym niemajątkową, i zwolni lub zapewni zwolnienie z odpowiedzialności Właściciela, Redakcję względem tej osoby. Jednocześnie Użytkownik naprawi Właścicielowi, Redakcji wszelką szkodę i zwróci wszelkie wydatki poniesione w związku z wyżej opisanymi sytuacjami. Postanowienia te stosuje się odpowiednio do przypadków, w których Właściciel, Redakcja stanie się podmiotem postępowań karnych lub administracyjnych związanych z w/w sytuacjami.

13. Dokonując publikacji Komentarzy, Wypowiedzi, Tekstów, Użytkownik akceptuje niniejszy Regulamin, a w szczególności jego postanowienia o charakterze umownym regulujące stosunek między Użytkownikiem a Właściciele, Redakcją oraz zobowiązuje się do przestrzegania przepisów prawa przy korzystaniu z Portalu, w szczególności do przestrzegania przepisów ustawy prawo prasowe oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych jak również praw wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych innych osób, a także do poszanowania dóbr osobistych osób trzecich, Właściciela i Redakcji oraz poszanowania dobrych obyczajów.

14. Do stosunków między Właścicielem, Redakcją a Użytkownikiem stosuje się prawo polskie.

15. Użytkownik oświadcza również, że gwarantuje, iż ma prawo umieścić zamieszczane Materiały, Komentarze, Wypowiedzi, Wpisy, Teksty informacyjne lub opinie w Portalu , że jest jedynym ich autorem i producentem, nie przeniósł na nikogo praw autorskich ani pokrewnych do danego utworu, i że ich umieszczenie nie spowoduje powstanie wobec Właściciela, Redakcji jakichkolwiek roszczeń osób trzecich lub instytucji, ani też nie spowoduje naruszenia Właściciela, Redakcję przepisów prawa i praw osób trzech lub instytucji. Jeżeli którekolwiek z oświadczeń opisanych w zdaniach poprzednich okaże się nieprawdziwe, niepełne lub nierzetelne i z tego powodu Właściciel, Redakcja stanie się obiektem postępowania cywilnego, karnego lub administracyjnoprawnego, lub wobec Właściciela, Redakcji z odnośnymi roszczeniami wystąpią osoby trzecie lub instytucje, dany Użytkownik spowoduje zwolnienie Właściciela, Redakcji z wszelkiej odpowiedzialności za odnośne naruszenia i naprawi Właścicielowi, Redakcji osobom trzecim lub instytucjom wszelką poniesioną szkodę i wszystkie dokonane wydatki w związku z takimi roszczeniami i postępowaniami.

II. ZASADY ZAMIESZCZANIA KOMENTARZY, WYPOWIEDZI, WPISÓW, TEKSTÓW INFORMACYJYNYCH

1. Właściciel, Redakcja udostępnia funkcjonalność pozwalającą na zamieszczanie przy wybranych Właściciela, Redakcję treściach lub materiałach komentarzy przez Użytkowników lub przez inne osoby odwiedzające Portal. Zamieszczenie komentarza nie wymaga zarejestrowania się w Portalu, z tym zastrzeżeniem, że korzystanie z tej funkcjonalności jest uzależnione od dokonania przez osobę chcącą zamieścić komentarz dodatkowych czynności, o czym osoba zostanie poinformowana stosownym komunikatem przy próbie skorzystania z tej funkcjonalności (w szczególności może to być konieczność złożenia oświadczenia o zapoznaniu się z niniejszym Regulaminem i akceptacji jego postanowień lub wykonania innej czynności równoznacznej z takim oświadczeniem).

2. Użytkownik umieszczający w Portalu jakiekolwiek Materiały, Komentarze, Wypowiedzi, Wpisy, Teksty informacyjne oświadcza, iż gwarantuje, że są one w pełni legalne i nie naruszają one ani nie zmierzają do naruszenia, obejścia lub próby obejścia prawa. (np. Materiały, Komentarze, Wypowiedzi, Wpisy ze znakiem „?”).

3. Zabronione jest umieszczanie komentarzy, wypowiedzi, wpisów, tekstów informacyjnych:
a) sprzeczne z powszechnie obowiązującym lub miejscowym prawem, w szczególności tych, które powodują powstanie szkody i krzywdy u osób trzecich lub instytucji;
b) sprzeczne postanowieniami niniejszego Regulaminu;
c) są sprzeczne normami moralno-etycznymi, dobrymi obyczajami lub zwyczajami
d) są wulgarne, zawierają treści pornograficzne;
e) propagują przemoc, nienawiść rasową lub religijną
f) są reklamą, spamem, bądź linkiem do innej strony
g) zawierają uwagi skierowane do właściciela, redakcji portalu
h) napisane przy użyciu zagranicznych bramek Proxy lub przeglądarki TOR

4. Odpowiedzialność za treść komentarzy, wypowiedzi, wpisów, teksów informacyjnych ponosi osoba, która je umieściła.

5. Zamieszczając komentarz, wypowiedź, wpis, tekst informacyjny w Portalu jego autor udziela Redakcji jednocześnie zgody (licencja) na wielokrotne, nieodpłatne, w całości lub w części i nieograniczone w czasie i co do terytorium, wykorzystanie przesłanej treści komentarza na następujących polach eksploatacji: a. utrwalenie i zwielokrotnianie dowolną techniką, w tym utrwalenie (analogowe i cyfrowe) na nośnikach audiowizualnych, w szczególności na nośnikach video, taśmie światłoczułej, magnetycznej, dyskach komputerowych i innych nośnikach zapisu cyfrowego, w sieci multimedialnej (w tym Internet), b. wyświetlanie, publiczne odtwarzanie, rozpowszechnianie i publikowanie zdjęć, w tym nadawanie (w tym tzw. simulcasting lub webcasting) w całości lub we fragmentach dowolnie wybranych przez Operatora – za pomocą wizji albo fonii przewodowej i bezprzewodowej przez stację naziemną i nadawanie kablowe, oraz za pośrednictwem satelity, c. obrót treścią komentarza oraz jego opracowaniami w kraju i za granicą, w tym także wynajęcie, wydzierżawienie, lub oddanie go do używania na podstawie innego stosunku prawnego, d. wprowadzenie do pamięci komputera i sieci multimedialnej w tym Internetu w nieograniczonej ilości nadań i wielkości nakładów, e. wykorzystanie w utworach multimedialnych i na stronach internetowych Spółki oraz wprowadzenie do obrotu przy użyciu Internetu i innych technik przekazu danych wykorzystujących sieci telekomunikacyjne, informatyczne i bezprzewodowe, f. publiczne i niepubliczne udostępnianie treści w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym w szczególności jako SMS, MMS, WAP, w Internecie, telewizji interaktywnej, wideo na żądanie, audio na żądanie, w sieci Wi-Fi i Wi-Max.

6. Redakcja uprawniona jest do usunięcia każdego komentarza (w szczególności naruszającego zasady niniejszego Regulaminu, prawa etc.) lub dokonywania w nim zmian redakcyjnych lub zmierzających do usunięcia stanu naruszenia prawa bez konieczności uzyskiwania zgody autora komentarza.

7. Autor komentarza zrzeka się wobec Właściciela, Redakcji wykonywania praw autorskich osobistych względem komentarza zgodnie z wpisem w odpowiednim polu formularza dodawania komentarza.

8. Właściciel, Redakcja ma prawo w każdym czasie zawiesić możliwość umieszczania komentarzy w ogóle w Portalu lub w wybranych obszarach Serwisu, a także usunąć już istniejące komentarze z Serwisu lub z jego wybranej części.

9. O możliwości dyskusji tj. umieszczaniu treści komentarzy, wypowiedzi, wpisów, teksów informacyjnych przy materiałach umieszczanych przez redakcję decyduje Redaktor Naczelny Portalu.

10. Redakcja zastrzega sobie prawo do udostępniania danych Użytkownika – adresu IP oraz treści jego wypowiedzi, jeżeli obowiązek udostępnienia uprawnionym osobom wynika z obowiązujących przepisów prawa. W przypadku zamieszczenia danych osobowych (nick, artykuł) oraz osób podszywających się pod inną osobę, po zgłoszeniu przez osobę poszkodowaną adres IP będzie wydany osobie poszkodowanej (adresy IP bram nie są danymi osobowymi dla Kowalskiego), która będzie mogła załatwić szybciej procedurę w sądzie dotyczącą pomówienia lub przestępstwa internetowego. W innych przypadkach prosimy składać wnioski w prokuraturze, gdy otrzymamy pismo z prokuratury, wtedy odeślemy adres IP.

11. Redakcja zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia reklamy np. banerów, grafiki, filmów etc. sprzeczne z interesem wydawcy API Connect. Oskar Przybyszewski

III. ZAMIESZCZANIE PŁATNYCH OGŁOSZEŃ:

1. Administrator umożliwia Użytkownikom umieszczanie Ogłoszeń w Serwisie, nie ingerując w formę i treść tych Ogłoszeń, z zastrzeżeniem poniższych postanowień i pozostałych postanowień Regulaminu.

2. Ogłoszenie może być zamieszczone poprzez jeden z następujących sposobów:

a) dla zarejestrowanych Użytkowników: dodanie Ogłoszenia wymaga wypełnienia formularza dodawania Ogłoszenia i wprowadzenia wszystkich obowiązkowych pól;
b) dla niezarejestrowanych Użytkowników (tj. dla Użytkowników bez Konta w Serwisie): w trakcie wypełniania formularza dodawania Ogłoszenia Użytkownik otrzyma możliwość wpisania adresu e-mail, natomiast zanim Ogłoszenie zostanie opublikowane w Serwisie, Użytkownik będzie miał obowiązek:
– zaakceptować Regulamin i Politykę prywatności, a także inne zgody wymagane przepisami prawa

3. Ogłoszenie powinno być w języku polskim. Jednakże treść Ogłoszenia może być także w innym języku – pod warunkiem, iż w pierwszej kolejności treść Ogłoszenia będzie w języku polskim. Operator nie ponosi odpowiedzialności za tłumaczenia ogłoszeń dokonywane przez Użytkownika.


4. Dodanie ogłoszenia do Serwisu następuje w chwili wypełnienia wszystkich obowiązkowych pól formularza dodawania ogłoszenia i zatwierdzenia publikacji w Serwisie oraz po zaakceptowaniu Regulaminu oraz wszystkich zgód wymaganych przez Serwis. W każdej chwili emisji Ogłoszenia Użytkownik może dokonywać w nim edycji treści, jednakże poza zmianą typu ogłoszenia i jego kategorii. W każdej chwili emisji Ogłoszenia Użytkownik może usunąć Ogłoszenie lub przedłużyć jego publikację. Aktywacja lub promowanie Ogłoszenia nie później niż 6 godzin.


5. Użytkownik nie może umieszczać Ogłoszeń z Towarami wymienionymi jako zakazane w Załączniku nr 2 do Regulaminu.
a) zamieszczanie ogłoszeń związanych z obrotem nieruchomościami jest zabronione. Wyjątek: Promohouse Nieruchomości
6. Naruszenie Regulaminu stanowi, w szczególności m.in. manipulacja słowami kluczowymi w Ogłoszeniu, wystawienie Ogłoszenia w niewłaściwej kategorii, stosowanie słów powszechnie uznawanych za obraźliwe, wprowadzanie w błąd, naruszanie dobrych obyczajów i zwyczajów, naruszanie przepisów prawa (w tym prawa autorskiego, praw pokrewnych, praw do wizerunków oraz wszelkich innych praw własności intelektualnej), szkodzenie dobremu imieniu lub renomie Operatora oraz promowanie i reklamowanie innych serwisów internetowych, w szczególności serwisów ogłoszeniowych i aukcyjnych.
7. Opis (treść) Ogłoszenia oraz Tytuł Ogłoszenia powinien być zgodny ze stanem faktycznym i prawnym, nie może wprowadzać w błąd, nie może zawierać numerów telefonów ani adresów e-mail oraz odnośników do stron internetowych.
8. Treść Ogłoszenia musi być powiązana z przedmiotem Ogłoszenia, dotyczyć rzeczywistego Towaru a Użytkownik oświadcza, że jest autorem tekstu. Treść Ogłoszenia nie powinna nikogo obrażać, zniesławiać, ani być niezgodna z obowiązującymi przepisami prawa. Ogłoszeniodawca nie powinien też wykorzystywać znaków towarowych, wodnych, itd., do których nie ma prawa.
9. Zdjęcia nie mogą wprowadzać w błąd, muszą być ściśle związane z przedmiotem Ogłoszenia i być rzeczywistym zdjęciem Towaru. Zabronione jest zamieszczanie Ogłoszeń oraz zdjęć o charakterze erotycznym (szczególnie dotyczy to kategorii „Społeczności”).
10. Każde zdjęcie zostanie opatrzone znakiem wodnym Serwisu, zabezpieczającym zdjęcie przed kopiowaniem. Zdjęcia nie powinny zawierać logo innych serwisów internetowych, w szczególności serwisów ogłoszeniowych, numerów telefonu, innych adresów www, adresów e-mail ani innych elementów, nałożonych na zdjęcie (ramki, logotypy, wyróżniki). 
11. Użytkownik wyraża zgodę na wyświetlanie reklam na stronie Ogłoszenia.
12. Użytkownik w treści Ogłoszenia może zamieścić link (odnośnik) do filmu zamieszczonego w serwisie Youtube, a który to film związany jest bezpośrednio lub pośrednio z Produktem będącym przedmiotem Ogłoszenia. Operator nie ponosi odpowiedzialności za linki (odnośniki) ujęte w treści Ogłoszenia.
13. Ogłoszenie wraz ze zdjęciem może być promowane przez Użytkownika w polskich i zagranicznych mediach społecznościowych.
14. Użytkownik zobowiązuje się do niezwłocznego usunięcia Ogłoszenia z serwisu po dokonanej sprzedaży lub po wygaśnięciu oferty z innych względów. Operator może usunąć Ogłoszenie w przypadku gdy Użytkownik – autor Ogłoszenia jest nieaktywny przez przynajmniej 60 dni.

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin obowiązuje od chwili jego opublikowania na stronach Serwisu.

2. Uwagi i zapytania związane z funkcjonowaniem Portalu należy kierować na adres redakcja@naszemiastomiedzyzdroje.com.pl

———————————————————————————–

Polityka Prywatności
Planowany termin usunięcia danych IP i komentarzy: wszystkie dane z artykułów będą usuwane przed upływem 50 miesięcy (artykuł, IP, komentarze). Natomiast w dziale bezpłatnie ogłoszenia, praca i kwatery- wszystkie komentarze będą usuwane po 30 dniach. Komentarz może być skasowany w każdej chwili- po kontakcie tel. lub e-mail. Nie gromadzimy statystyk w wyświetlaniu reklam. Ustalamy minimalną liczbę osób (trzy) na filmach oraz zdjęciach z miejsc publicznych (dot. artykułów).

Kamery Online: zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa zezwolenie nie wymaga zgody rozpowszechnienia wizerunku osoby stanowiącej jedynie szczegół całości takiej jak: „zgromadzenie”, krajobraz – w tym przypadku krajobraz online, czy impreza publiczna- czyli tak faktycznie nic się nie zmieniło (takie przepisy od lat obowiązują w PL). Sam wizerunek nie do końca przedstawia dane osobowe: czyli adres, pesel, imię i nazwisko- musiałby być przetwarzany z takimi danymi. Ważny przepis RODO: nie wolno „kadrować” jednej osoby lub dwóch (zdjęcia) ze zgromadzeń publicznych- musi być pokazana przestrzeń publiczna, gdzie zdjęcie zostało wykonane (nie dot. zgody indywidualnej). Tak faktycznie RODO stworzone jest po to, by nasze dane osobowe nie były sprzedawane przez instytucje i firmy- potem były telefony z ofertami i zaproszenia imienne do skrzynek na listy na pokazy firm prywatnych. Istotna sprawa: gdy otrzymamy na e-mail zgłoszenie ze zdjęciem obiektu- działalności gospodarczej osoby prywatnej, to nie mogę opublikować, dopóki nie zapytam drugiej strony o komentarz w tej sprawie i zgodę na publikację zdjęcia firmy (nie dotyczy zagrożeń ludzkiego życia). Więc wszyscy mieszkańcy prowadzący swoją działalność mogą czuć się bezpiecznie- będą problemy, będą donosy- będziemy wyjaśniać to dwustronnie (zgodnie z przepisami prawa). Taki obiekt firmy lub dom prywatny możemy pokazywać tylko w przypadku pożarów itp., gdzie udział biorą jednostki państwowe (nie dotyczy zdjęć krajobrazowych i ulic).

1. Portal Nasze Miasto Międzyzdroje nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies oraz adres IP podczas komentowania.

2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym użytkownika serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator serwisu.

4. W ramach serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;
„wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu;
„funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
utrzymanie sesji użytkownika serwisu, dzięki której użytkownik nie musi ponownie wpisywać imienia aby dodać następny komentarz.
tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

5. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

6. Operator portalu naszemiastomiedzyzdroje.com.pl informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej serwisu.