Przetarg na wyłonienie najemców lokali gastronomicznych

„Promenada” Spółka z o.o. w Międzyzdrojach KRS 0000308079 ogłasza przetarg pisemny ograniczony na wyłonienie najemców lokali gastronomicznych, które powstaną jako część inwestycji pn. „BUDOWA PAWILONÓW USŁUGOWYCH W PRZESTRZENI PARKOWEJ W RAMACH REWITALIZACJI PRZESTRZENI MIEJSKIEJ W CIĄGU PROMENADY ZACHODNIEJ ORAZ ROZBUDOWIE SIECI WODOCIĄGOWEJ, KANALIZACJI SANITARNEJ I DESZCZOWEJ, ELEKTROENERGETYCZNEJ ORAZ GAZOWEJ, NA CZĘŚCI DZIAŁKI NR EWID. 255/2 (O POWIERZCHNI 6043 m2), ZLOKALIZOWANEJ W OBRĘBIE 20 JEDNOSTKI EWIDENCYJNEJ M. MIĘDZYZDROJE, PRZY UL. BOHATERÓW WARSZAWY W MIĘDZYZDROJACH”, zatwierdzonej uzyskanym przez Spółkę pozwoleniem na budowę.

 
OPIS PRZEDMIOTU NAJMU , WARUNKI NAJMU I UCZESTNICTWA W PRZETARGU

I. Przedmiotem najmu będzie osiem lokali gastronomicznych (każdy wraz z częścią przynależnego terenu, oranżerią i pomieszczeniem do gromadzenia odpadów komunalnych przewidzianych w projekcie inwestycji, o której mowa powyżej. Inwestycja realizowana będzie na nieruchomości położonej w Międzyzdrojach przy ul. Bohaterów Warszawy, stanowiącą działkę gruntu nr ewid. 255/2 obręb 20 w Międzyzdrojach o powierzchni 6043 m2.
II. Lokale gastronomiczne zostaną oddane w najem w tzw. stanie deweloperskim, po zrealizowaniu inwestycji i wykonaniu przyłączy niezbędnych mediów oraz po zagospodarowaniu terenu. Przewidywany termin zakończenia inwestycji – 30 kwietnia 2020 r., który może ulec przedłużeniu w razie przedłużenia się działań w celu pozyskania finansowania inwestycji i wyłonienia wykonawcy robót inwestycyjnych a także okoliczności związanych z procesem budowy.
III. Umowa najmu zostanie zawarta na 30 (trzydzieści) lat – licząc od dnia oddania przedmiotu najmu w posiadanie wyłonionego najemcy. Czynsz najmu wynosić będzie 1.000,- zł (jeden tysiąc złotych) netto za metr kwadratowy powierzchni przedmiotu najmu w stosunku rocznym. Wynajmujący zachowuje prawo waloryzacji czynszu z zastosowaniem wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych. Na poczet czynszu najmu wyłoniony najemca zobowiązany będzie do uiszczenia zaliczki w minimalnej kwocie 420.000,- zł (czterysta dwadzieścia tysięcy złotych) brutto, w maksymalnej wysokości 840.000,- zł (osiemset czterdzieści tysięcy złotych) brutto.
IV. W przetargu będą mogli wziąć udział przedsiębiorcy, tj. osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonujące bądź mające wykonywać we własnym imieniu działalność gospodarczą, które od Gminy Międzyzdroje lub innej osoby prawnej (Spółki), w której Gmina Międzyzdroje posiada 100% udział kapitałowy, nie posiadają tytułu prawnego tj. własności, dzierżawy, najmu do lokalu użytkowego o funkcji gastronomicznej lub umowy przedwstępnej przewidującej nabycie praw do lokalu użytkowego o funkcji gastronomicznej.
V. Warunkiem wzięcia udziału w przetargu będzie jednorazowa wpłata wadium tj. kwoty 420.000,- zł (czterystu dwudziestu tysięcy złotych) brutto, która to kwota w razie pozytywnego rozstrzygnięcia przetargu zostanie zarachowana na wymaganą zaliczkę na poczet czynszu najmu. Wyłoniony najemca może być zobowiązany do uiszczenia drugiej raty na poczet tej zaliczki w wysokości ustalonej przez Wynajmującego nie wyższej jednak niż 420.000,- zł (czterysta dwadzieścia tysięcy złotych) brutto, ponieważ termin wpłaty drugiej raty zaliczki oraz jej wysokość uzależniona jest od kosztów inwestycji i pozyskanego finansowania tej inwestycji, który zostanie sprecyzowany w pisemnym wezwaniu skierowanym do wyłonionego najemcy i nie będzie krótszy niż 7 dni od doręczenia wezwania, przy czym termin ten nie zostanie wyznaczony wcześniej niż w dniu 30 czerwca 2019 r.
Wpłata wadium winna zostać dokonana w terminie od 14 do 20 sierpnia 2018 r. na rachunek bankowy Promenada Spółki z o.o. w Międzyzdrojach w BGŻ BNP Paribas Nr 80 1600 1462 1027 7147 1000 0002
VI. Pisemne oferty na najem lokali o funkcji gastronomicznej winny być składane w biurze Promenada Spółka z o.o. w Międzyzdrojach ul. Promenada Gwiazd 28/LU4 w dniach: 14, 16,17 i 20 sierpnia 2018 r. w godzinach od 10:00 do 13:00.
Przetarg zostanie rozstrzygnięty w dniu 21.VIII.2018 r., w godz. 10:00 do 12:00 w biurze Promenada Sp. z o.o. w Międzyzdrojach.
VII. Pisemna oferta powinna być złożona w zamkniętej nieprzezroczystej kopercie formatu A4 ostemplowanej lub podpisanej w miejscach zaklejenia. Na kopercie należy umieścić napis „Oferta na najem nieruchomości – lokal użytkowy o funkcji gastronomicznej w Międzyzdrojach przy ul. Bohaterów Warszawy” oraz dane oferenta (imię i nazwisko lub firmę i siedzibę, adres). Uwzględniane będą wyłącznie kompletne oferty, które muszą zawierać oznaczenie lokalu gastronomicznego, który oferent zamierza wynająć od Spółki, a nadto do oferty winny być załączone:
– kopia dokumentu wykazującego tożsamość oferenta lub dane podmiotu, który składa ofertę, formę prawną prowadzonej działalności gospodarczej oraz sposób reprezentacji (wydruk z Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej odpis z Krajowego Rejestru Sądowego),
– dokument wykazujący umocowanie do działania w imieniu i na rzecz innego podmiotu, o ile nie wynika to z ww. dokumentów (nie dotyczy osób fizycznych składających ofertę we własnym imieniu i na własną rzecz),
– pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z projektem inwestycji oraz wzorcem umowy najmu i akceptacji warunków uczestnictwa w przetargu oraz umowy najmu , jaka ma być zawarta po przeprowadzeniu przetargu,
– dowód uiszczenia wadium,
– oświadczenie o rachunku bankowym, na który ma być zwrócone wadium, jeżeli nie będzie to rachunek bankowy, z którego dokonana została jego wpłata.
W razie niekompletności oferty Oferent zostanie wezwany do jej uzupełnienia w terminie 3 dni pod rygorem odrzucenia oferty.
Wadium wpłacone w wysokości niższej lub wyższej od wymaganej nie będzie uwzględniane jako spełnienie warunku. Kwota ta zostanie zwrócona na podane konto bankowe, a w razie braku takiej informacji w ofercie – na konto, z którego wpłata została dokonana.
VIII. O wyborze najemcy wskazanego lokalu gastronomicznego – w przypadku złożenia na ten lokal co najmniej dwóch ofert, decyduje kolejność zaksięgowania wpłaconego wadium na rachunku bankowym Spółki. Oferent, który dokonał wpłaty wadium w drugiej bądź dalszej kolejności zachowuje prawo wskazania innego lokalu gastronomicznego, o ile nie wpłynęła w stosunku do niego żadna oferta. W przypadku dokonania wiążącego wyboru najemców, wadium złożone przez pozostałych oferentów ulega zwrotowi. Wadium wpłacone przez wybranego oferenta natomiast zostanie zatrzymane, z tym zastrzeżeniem, iż w razie nie dojścia do zawarcia umowy najmu z przyczyn leżących po stronie oferenta bądź zaistnienia okoliczności wskazanych w umowie najmu ulegnie ono przepadkowi na rzecz „Promenada” Sp. z o.o.
IX. Umowa najmu zostanie zawarta na warunkach wynikających z wzorca tej umowy, której tekst winien być przez oferenta odebrany w biurze „Promenada” Sp. z o.o. Umowa najmu zostanie zawarta w ciągu 7 (siedmiu) dni od rozstrzygnięcia przetargu.
X. Zgodnie z postanowieniami aktu założycielskiego Spółki protokół z przetargu wymaga zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą Spółki.
XI. „Promenada” Sp. z o.o. w Międzyzdrojach zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu bez konieczności podawania przyczyn, a nadto odstąpienia do zawartej umowy najmu w razie zaistnienia obiektywnych okoliczności uniemożliwiających pozyskanie finansowania oraz realizację inwestycji. W takim przypadku przewiduje się zwrot wadium bez odsetek. Poniesione przez oferenta koszty związane z uczestnictwem w przetargu nie podlegają zwrotowi.
XII.
Wzorzec umowy najmu, projekt wykonawczy, wizualizacja inwestycji oraz kopia decyzji o pozwoleniu na budowę są dostępne w biurze „Promenada” Sp. z o.o., przy ul. Promenada Gwiazd 28/LU4 w Międzyzdrojach.

Spółka Promenada Międzyzdroje