Nabór na stanowisko Dyrektora Wolińskiego Parku Narodowego

Na podstawie art. 8c ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.) oraz § 2 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 10 lipca 2012 r. w sprawie organizacji i przeprowadzania naboru na stanowisko dyrektora parku narodowego (Dz. U. poz. 839), Minister Środowiska ogłasza nabór na stanowisko: Dyrektora Wolińskiego Parku Narodowego.

Wymagania niezbędne:
• posiadanie obywatelstwa polskiego;
• posiadanie tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego;
• posiadanie wiedzy z zakresu ochrony środowiska i ekonomii oraz znajomość przepisów prawa dotyczących w szczególności rachunkowości, finansów publicznych, prawa pracy oraz wiedzy dotyczącej funkcjonowania Wolińskiego Parku Narodowego;
• posiadanie co najmniej sześcioletniego stażu pracy, w tym co najmniej trzyletniego stażu pracy na stanowisku kierowniczym;
• posiadanie kompetencji kierowniczych (zarządzanie personelem, zarządzanie zasobami, zorientowanie na osiąganie celów, podejmowanie decyzji i odpowiedzialność, skuteczna komunikacja, umiejętności analityczne, doskonalenie zawodowe);
• korzystanie z pełni praw publicznych;
• nieskazanie prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
• niekaralność zakazem pełnienia funkcji związanej z dysponowaniem środkami publicznymi.

Wymagania pożądane:
• posiadanie tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego z obszaru nauk przyrodniczych lub leśnych;
• umiejętność autoprezentacji;
• znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym;
• doświadczenie zawodowe w obszarze związanym z ochroną przyrody, w tym z pracą w parkach narodowych.

Zakres wykonywanych zadań dyrektora parku narodowego:
• zarządzanie Wolińskim Parkiem Narodowym;
• reprezentowanie Wolińskiego Parku Narodowego w stosunkach cywilnoprawnych;
• realizacja ustaleń planu ochrony albo zadań ochronnych oraz wydawanie zarządzeń określających sposoby korzystania z obszarów parku narodowego w celach naukowych, edukacyjnych, turystycznych, rekreacyjnych i sportowych;
• prowadzenie postępowań w sprawach o wykroczenia oraz udział w rozprawach przed sądami powszechnymi w charakterze oskarżyciela publicznego i wnoszenie odwołań od postanowień i orzeczeń tych sądów w sprawach o wykroczenia z zakresu ochrony przyrody;
• współpraca z Szefem Krajowego Centrum Informacji Kryminalnej w zakresie niezbędnym do realizacji jego zadań ustawowych;
• nadzór nad obszarami Natura 2000 będącymi w całości lub w części na obszarze parku narodowego.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
• list motywacyjny;
• poświadczona za zgodność z oryginałem kopia dowodu osobistego lub innego dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego obywatelstwo i tożsamość;
• życiorys wraz z informacją o dotychczasowym przebiegu pracy zawodowej, w tym o zakresie obowiązków związanych z zajmowanymi stanowiskami i pełnionymi funkcjami, okresie ich pełnienia, liczbie podległych pracowników oraz osiągnięciach zawodowych;
• poświadczone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie tj. posiadanie tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego;
• poświadczone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzające przebieg pracy zawodowej, poświadczające spełnienie wymagań dotyczących stażu pracy tj. sześcioletniego stażu pracy, w tym co najmniej trzyletniego stażu pracy na stanowisku kierowniczym;
• oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych;
• oświadczenie o tym, iż kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
• oświadczenie o niekaralności zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi;

Dodatkowe dokumenty i oświadczenia:
• kopie dokumentów potwierdzających posiadanie tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego z obszaru nauk przyrodniczych lub leśnych;
• kopie dokumentów poświadczających znajomość języka angielskiego;
• kopie dokumentów poświadczających doświadczenie zawodowe w obszarze związanym z ochroną przyrody, w tym z pracą w parkach narodowych; kandydat może złożyć referencje dotyczące jego dotychczasowej działalności zawodowej.

Informacje o metodach i technikach naboru:
• weryfikacja formalna nadesłanych aplikacji;
• ocena merytoryczna doświadczenia oraz kwalifikacji zawodowych kandydatów, niezbędnych do wykonywania zadań dyrektora parku narodowego;
• test wiedzy;
• prezentacja dotycząca koncepcji zarządzania parkiem narodowym, obejmująca zagadnienia realizacji celów parku narodowego, zagadnienia administracyjno-prawne oraz uwarunkowania ekonomiczne i społeczne funkcjonowania parku;
• rozmowa kwalifikacyjna.

Miejsce składania dokumentów:
Ministerstwo Środowiska
Departament Ochrony Przyrody
ul. Wawelska 52/54; 00-922 Warszawa

Termin i sposób składania dokumentów:
Termin składania dokumentów upływa z dniem 12 kwietnia 2019 r.
Dokumenty należy dostarczyć bezpośrednio lub drogą pocztową (o zachowaniu terminu decyduje data nadania dokumentów) na adres: Ministerstwo Środowiska, Departament Ochrony Przyrody, ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa, pokój nr 378a, w zamkniętej kopercie oznaczonej numerem referencyjnym K/PN/2/19.

Inne informacje:
• w aplikacji należy podać dane kontaktowe – adres do korespondencji, adres e-mail, numer
telefonu;
• kandydaci spełniający wymagania formalne, którzy po weryfikacji aplikacji, zostaną dopuszczeni do kolejnego etapu naboru, będą powiadomieni listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru lub pocztą elektroniczną o terminie, miejscu przeprowadzenia drugiego etapu naboru;
• bliższe informacje na temat naboru można uzyskać pod numerem telefonu 22 36 92 479;
• dokumenty nieodebrane w terminie 3 miesięcy od dnia zakończenia naboru zostaną komisyjnie zniszczone.

Więcej informacji w pliku PDF