XVIII Sesja Rady Miejskiej

1
1455

Porządek obrad
1. Otwarcie XVIII Sesji RM i stwierdzenie quorum.
2. Wnioski do porządku obrad.
3. Uwagi radnych do protokołów z dnia 19.12.2019 r. oraz z 14.01.2020 r.
4. Interpelacje i zapytania radnych
5. Informacja sołtysów w zakresie spraw związanych z sołectwami.
6. Sprawozdanie Burmistrza Międzyzdrojów z prac między sesjami.
7. Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie na rok 2020
8. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/172/19 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Międzyzdroje na 2020 rok.
9. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/173/19 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyzdroje na lata 2020-2035.
10. Projekt uchwały w sprawie przekształcenia ośmioletniej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Bolesława Chrobrego w Międzyzdrojach, od dnia 1 września 2020 roku.
11. Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Międzyzdroje na terenie ograniczonym ulicami: Niepodległości, Gryfa Pomorskiego, Nowomyśliwską, Komunalną.
12. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2020 rok.
13. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji na 2020 rok.
14. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za rok 2019.
15. Przyjęcie protokołu Komisji Rewizyjnej z połączonej kontroli realizacji wniosków składanych przez Radę Miejską w roku 2018 i 2019 i Komisji Rewizyjnej za 2019 rok.
16. Informacja Przewodniczącego Rady w zakresie spraw wniesionych do Rady oraz o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami.
17. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
18. Wnioski komisji i radnych.
19. Wnioski i skargi mieszkańców
20. Zakończenie obrad.

1 KOMENTARZ

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.