XLV Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach- na żywo 14 czerwca od godz. 9.00

XLV Sesja Rady Miejskiej odbędzie się 14 czerwca 2018 r. od godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Międzyzdrojach.

Porządek:
1. Otwarcie XLV Sesji RM i stwierdzenie quorum.
2. Wnioski do porządku obrad.
3. Uwagi i poprawki Radnych do protokołów z XLIII i XLIV Sesji RM w Międzyzdrojach.
4. Interpelacje i zapytania radnych.
5. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2017 rok.
a) zapoznanie się z treścią uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w sprawie wydania opinii dotyczącej sprawozdania Burmistrza Międzyzdrojów z wykonania budżetu za 2017 rok;
b) zapoznanie się z informacją o stanie mienia Gminy;
c) przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium Burmistrzowi Międzyzdrojów;
d) zapoznanie się z treścią uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w sprawie wyrażenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Międzyzdrojach;
e) dyskusja;
6. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2017.
7. Projekt uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2017.
8. Sprawozdanie Burmistrza Międzyzdrojów z prac między sesjami.
9. Informacja Przewodniczącego Rady w zakresie spraw wniesionych do Rady oraz o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami.
10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
11. Wnioski komisji i radnych.
12. Wnioski i skargi mieszkańców.
13. Zakończenie obrad.

PRZEKAZ TESTOWY 1080P (98% materiału), (2% przerwy na testy audio).