XIII Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach

źródło VIDEO: Gmina Międzyzdroje, kanał YouTube UM Międzyzdroje https://www.youtube.com/channel/UCiugkhuDqJl3yhJEhmZmOUw

Międzyzdrojscy radni obradowali po raz 13.

W dniu 30 września 2019 roku godz.10.00 stwierdzonym quorum przewodniczący Rady Miejskiej J. Węglorz rozpoczął kolejną sesję w Międzyzdrojach.

Burmistrz zgłosił wykreślenie punktu 11 porządku obrad dotyczącego sprzedaży nieruchomości, radni zgodnie przyjęli wniosek.

Na wstępie radni wnieśli uwagi do protokołu z dnia 29.08.2019 roku z poprzedniej sesji. Kolejnym punktem były interpelacje i zapytania radnych, m.in.: radna I. Czyż zgłosiła zapytanie dotyczące wydatków związanych z organizacją Festiwalu Gwiazd oraz wydatków związanych z budową nowego ratusza. K. Natkańska pytała o wpływy z dzierżaw MTBS oraz budowę pawilonów handlowych przy promenadzie.

Sołtysi Wapnicy i Wicka przedstawili informacje dotyczące ich sołectw. Sołtys Wapnicy K.Auguścik poinformowała o wyrażeniu zgody mieszkańców o partycypacji wszystkich sołectw w korzystaniu ze świetlicy ,,Wiklina” oraz zaprosiła chętnych na zajęcia do ,,Akademii Krawieckiej”, do której zakupiono 4 maszyny do szycia. M. Buśko sołtys Wicka poinformował o organizowanych  w każdy poniedziałek spotkaniach z mieszkańcami oraz konieczności naprawy dróg po ulewach.

Następnym punktem obrad było sprawozdanie Burmistrza M. Bobka z prac między sesjami. Radna A. Poskart zadała pytanie o postęp prac nad kartą mieszkańca. Burmistrz poinformował, że 1 października rusza budżet obywatelski a jesienią będą kontynuowane prace nad kartą mieszkańca.

Radna Czyż zapytała o spotkanie z Totalizatorem Sportowym, jako jednym ze sponsorów Festiwalu Gwiazd. Burmistrz poinformował o projekcie budynków przy ul. Kolejowej, które będzie budować MTBS. Po rozmowach z Zachodniopomorskim Konserwatorem Zabytków w Szczecinie, budynki wpisane do ewidencji zabytków położone przy ul. Kolejowej zostaną zachowane i wkomponowane w nowoczesną bryłę budynku. Trwają obecnie prace projektowe.

Radna Czyż zapytała o wyniki spotkania burmistrza z dyrektorem Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie. Spotkanie dotyczyło planów przejęcia przez gminę pasa drogi numer 102, z myślą o utworzeniu miejsc parkingowych.

Kolejne 3 punkty dotyczyły  uchwał budżetowych na rok 2019 roku oraz uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyzdroje na lata 2019 – 2035, przedstawiła je Skarbnik Gminy Agnieszka Sadka, radni przyjęli zmiany w budżecie większością głosów. 

Radni podczas obrad zajęli się także przystąpieniem do porozumienia partnerskiego w celu uregulowania obowiązków i praw partnerów Interreg VA pn.,,Modelowy region energii odnawialnych wysp Wolin – Uznam”. Burmistrz M. Bobek stwierdził, że przystąpienie do projektu jest szansą dla mieszkańców naszej gminy do korzystania nie tylko z fotowoltaiki, ale także samochodów elektrycznych. Ważne jest pozyskanie partnerów po stronie niemieckiej, bo obecne umowy partnerskie z gminami niemieckimi nie przekładają się na realizację konkretnych projektów. Dofinansowanie jakie może uzyskać gmina wynosi 85% wydatków. Radni przyjęli uchwałę jednogłośnie. 

Kolejną poddaną pod dyskusję i głosowanie uchwałą była uchwała dotycząca planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Międzyzdroje. Uchwała została przyjęta przez Radę.

Ważnym punktem była uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Zwycięstwa, Campingowa, Promenada Gwiazd, Turystyczna i Ludowa. Bez planu nie możemy mówić o uporządkowaniu przestrzeni naszego miasta. Będę się starał na kolejnych sesjach przedstawiać Państwu kolejne plany, tak aby za 4 lata większość  naszej gminy lub jeśli się uda, jej całość, została objęta takimi planami – powiedział burmistrz Międzyzdrojów. Radni przyjęli tę uchwałę zgodnie.

Radni przyjęli protokół Komisji Rewizyjnej z kontroli wieloletnich umów dzierżaw, przedstawiony przez G. Iwaszczyszyn. Wnioski pokontrolne wykazują, że dotychczasowe stawki dzierżaw są zbyt niskie, do obecnie obowiązujących w innych gminach. 

Przewodniczący Rady Miejskiej przedstawił informację w zakresie spraw wniesionych do Rad oraz działaniach podjętych w okresie między sesjami. 

Następnie wiceprzewodniczący Rady Miejskiej M. Samołyk przedstawił  informację o wnioskach, które wpłynęły od mieszkańców do Rady Miejskiej. Jedną z takich spraw jest  wniosek podpisany przez 100 mieszkańców gminy o stworzenie wybiegu dla psów. Miejsce takie zostanie utworzone, po wcześniejszym uzgodnieniu dogodnej lokalizacji. 

Wnioski komisji i radnych dotyczyły ustalenia innych godzin posiedzeń komisji i sesji, niezadawalającego stanu ulicy Okrągłej po zakończonym remoncie, niewystarczającego stanu wywozu odpadów komunalnych na terenie miasta. Na tym punkcie przewodniczący Rady Miejskiej zakończył posiedzenie  sesji.

Joanna Ścigała

Rzecznik Prasowy UM

w Międzyzdrojach