Wybory w sołectwach

Najprawdopodobniej już w marcu mieszkańcy Wapnicy, Lubina i Wicka-Zalesia wybiorą przedstawicieli swojej społeczności. Zwyczajowo wybory lokalnych władz sołectw odbywają się około 6-12 miesięcy po wyborach samorządowych.

Gmina Międzyzdroje zawiera 3 sołectwa: Lubin, Wapnica i Wicko.
Zgodnie z ustawą z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym sołtys jest organem wykonawczym w sołectwie, czyli w jednostce pomocniczej gminy. Jego działalność wspiera rada sołecka. Kadencja władz lokalnych trwała 4 lata.

Obecni Sołtysi wybrani na kadencję w latach 2015-2018:
Sołectwo Wicko: PIOTR PŁOŃSKI
Sołectwo Wapnica: BOŻENA MAGDA
Sołectwo Lubin: JAN RADZIMSKI

Wybory sołtysa i członków rady sołeckiej są powszechne, równe, bezpośrednie, większościowe i odbywają się w głosowaniu tajnym.

Jak radzili sobie nasi sołtysi w poprzednich latach?

Każdego roku gmina zabezpiecza środki przeznaczone na rozdysponowanie przez jednostki pomocnicze. Środki nie wykorzystane przez sołectwa nie są przenoszone na kolejny rok, ale przechodzą do budżetu gminy.
Według danych dostępnych w BIP Międzyzdroje w poszczególnych latach wykorzystano:

2018 – brak*
*dane z poprzedniego roku nie zostały jeszcze opublikowane. Prawdopodobny koniec kompletacji oraz publikacja nastąpi przed końcem marca.
2017
Wapnica – zaplanowano: 36 251,38 zł – wykorzystano: 36 251,38
Lubin – zaplanowano: 32 593,42 zł – wykorzystano: 0 zł
Wicko-Zalesie – zaplanowano: 20 053,00 – wykorzystano: 0 zł
2016
Wapnica – zaplanowano: 33 406,57 zł – wykorzystano: 30 618,36 zł
Lubin – zaplanowano: 30 032,14 zł – wykorzystano: 24 960 zł
Wicko-Zalesie – zaplanowano: 18 317 zł – wykorzystano: 4268,10 zł
2015
Wapnica – zaplanowano: 46 514 zł – wykorzystano: 45 030,08
Lubin – zaplanowano: 10 000 zł – wykorzystano: 9996,21 zł
Wicko-Zalesie – b/d

Problemy sołectw nie kończą się na środkach finansowych

Właściwe rozporządzanie środków to nie jedyna trudność z jaką spotkać się mogą nasze sołectwa. Od długiego już czasu głośnym tematem pośród lokalnej społeczności jest potrzeba ścieżki rowerowej wzdłuż drogi 1001Z Wicko – Wapnica.

27.09.2018 – miało miejsce zebranie sołeckie wsi Wicko, na którym p. Adam Celiński wraz z ówczesnym kandydatem na burmistrza Janem Magdą obiecywali mieszkańcom sołectw szybką budowę drogi rowerowej wzdłuż drogi powiatowej 1001Z (Międzyzdroje – Zalesie – Wicko – Wapnica – Lubin).
Realia pokazują jednak, że wąski pas drogowy może stanowić ogromną przeszkodę w szybkiej realizacji ścieżki. O możliwych kłopotach zaalarmował wtenczas kandydat, a obecny Burmistrz Mateusz Bobek.

Kto może kandydować na sołtysa?

Zarówno sołtys, jak i członkowie rady sołeckiej, wybierani są spośród nieograniczonej liczy kandydatów przez stałych mieszkańców sołectwa, którzy uprawnieni są do głosowania. Tym samym, sołtysem może zostać każda osoba, której przysługuje prawo wybieralności, czyli:
– jest obywatelem polskim albo posiada obywatelstwo Unii Europejskiej;
– najpóźniej w dniu głosowania ukończy 18 lat;
– stale zamieszkuje na obszarze danego sołectwa
Nie można kandydować równocześnie na sołtysa i na członka rady sołeckiej.
W statutach sołectw zazwyczaj można znaleźć również inne warunki, które kandydat musi spełnić, aby ubiegać się o urząd, np. wymóg niekaralności.

Jakie są kompetencje sołtysa?

 • reprezentuje sołectwo,
 • zwołuje zebranie wiejskie,
 • realizuje uchwały rady gminy dotyczące sołectwa, a także umożliwia zapoznanie się z uchwałami rady jak najszerszemu kręgowi mieszkańców sołectwa,
 • w zakresie ustalonym przez radę gminy dokonuje poboru podatków rolnego i leśnego jako inkasent organu podatkowego,
 • uczestniczy w sesjach rady gminy, a także w pracach jej organów bez prawa do głosowania.
 • zobowiązany jest brać udział w posiedzeniach komisji rady gminy, jeśli rozpatrywane są sprawy sołectwa.
12 komentarzy “Wybory w sołectwach”
 1. Proponuję zgłosić na zebraniu pana Henryka Nogalę na sołtysa, przeszedł na emeryturę, więc teraz ma więcej czasu i na pewno byłby aktywnym sołtysem który zrobiłby dużo dobrego dla Wapnicy.

  • Przeszedł na emeryturę kolejny raz niech w końcu odpocznie a dla Wapnicy nic nie zrobił i nie zrobi.

 2. Wpisujcie plusy i minusy sołtysa i zobaczymy na co zasłużył.

 3. Wykorzystane środki przez 3 lata 5 tyś z 40… To co z resztą się stało? To powinno zostać wyjaśnione i zabrane prawa obywatelskie na parę lat żeby się nie powtórzyło więcej

 4. mieszkaniec solectwa

  proponuje Pana Magdę

 5. Literówka w tekście. Czy to karalne już?

 6. bozena zostan jeszcze soltysem duzo zrobilas

 7. Znowu pani Magda zostanie sołtysem w wapnicy ! Dobry gospodarz