Wicko już z obowiązującym, nowym miejscowym planem

Na terenie Sołectwa Wicko w Gminie Międzyzdroje od 25 lutego 2020 r obowiązuje  po zmianach nowy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Radni uchwalili go 28 stycznia br. na sesji Rady Miejskiej Międzyzdrojów. Z planem można się zapoznać na stronie internetowej urzędu miejskiego: bip.miedzyzdroje.pl w zakładce planowanie przestrzenne.

fot. miedzyzdroje.tv

Uchwalona w styczniu 2020 r  zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie Sołectwa Wicko wynikała z potrzeby dostosowania jego zapisów do opracowanego w roku 2018 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Międzyzdroje. Ustalenia planu dotyczą w szczególności kategorii przeznaczenia terenów, zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, zabudowy i zagospodarowania terenu oraz przestrzeni publicznych. Dominującą funkcją dla miejscowości Wicko jest zabudowa mieszkaniowa, z uwzględnieniem także zapotrzebowania na funkcję turystyczną.

fot. miedzyzdroje.tv

Ze względu na położenie obszaru planu w bezpośrednim sąsiedztwie kompleksu głównego Wolińskiego Parku Narodowego i obszaru specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 „Delta Świny” oraz w granicach specjalnego obszaru ochrony siedlisk Natura 2000 „Wolin i Uznam”, ustalono  zakaz realizacji działań mogących w istotny sposób pogorszyć stan siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk gatunków roślin i zwierząt, a także w istotny sposób mogących wpłynąć negatywnie na gatunki, dla ochrony których zostały wyznaczone obszary ochrony, dlatego też zmniejszono tereny objęte zabudową. 

fot. miedzyzdroje.tv

      Zapisy planu z którymi można się zapoznać na stronie internetowej urzędu miejskiego, precyzyjnie wyznaczają możliwości rozwojowe Sołectwa Wicko. Dlatego też mieszkańcy i potencjalni inwestorzy chcący wykorzystać ten teren do swoich perspektywicznych zamierzeń, powinni zapoznać się z zapisami nowego planu nakładającego na nich określone wymogi .