VI Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach – 4h:10min

PORZĄDEK OBRAD

1. Otwarcie VI Sesji RM i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie ślubowania radnego.
3. Wnioski do porządku obrad.
4. Uwagi radnych do protokołu z dnia 12.02.2019 r.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Informacja sołtysów w zakresie spraw związanych z sołectwami.
7. Sprawozdanie Burmistrza Międzyzdrojów z prac między sesjami.
8. Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu i zmian budżecie na rok 2019.
9. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr III/20/18 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Międzyzdroje na 2019 rok.
10. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr IV/23/11 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 4 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyzdroje na lata 2019-2035.
11. Projekt uchwały w sprawie miejscowego plany zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Lubin w rejonie ulicy Geodezyjnej, Gmina Międzyzdroje.
12. Projekt uchwały w sprawie ustalenia Strefy Płatnego Parkowania oraz ustalenia stawek i sposobu pobierania opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych – gminnych w granicach administracyjnych miasta Międzyzdroje.
13. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (cz. dz. przy ul. Geodezyjnej).
14. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości (teren o pow. 35,80 m2 przed zachodnią wieżyczką przed Molo).
15. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości (teren o pow. 29,55 m2 przed wschodnią wieżyczką przed Molo).
16. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej (dz. Nr 321 przy ul. 1000-lecia PP).
17. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi i wolno żyjącymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Międzyzdroje na 2019 rok.
18. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr I/5/18 z dnia 20.11.2018 r. w sprawie powołania Komisji Spraw Komunalnych i Społecznych, określenie jej składu oraz podmiotu działania.
19. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr III/39/18 z dnia 20.12.2018 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej i określenie jej składu.
20. Projekt uchwały w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do Przedszkola Miejskiego Nr 1 ,,Morskie Skarby” w Międzyzdrojach praz Punktu Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej Nr 2 im. prof. dra Władysława Szafera w Wapnicy.
21. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Międzyzdroje.
22. Projekt uchwały w sprawie określenia warunków udzielenia bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności nieruchomości.
23. Informacja Przewodniczącego Rady w zakresie spraw wniesionych do Rady oraz o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami.
24. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
25. Wnioski komisji i radnych.
26. Wnioski i skargi mieszkańców.
27. Zakończenie obrad.

3 komentarze “VI Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach – 4h:10min”
  1. A dlaczego były burmistrz i obecny prezes zarządu Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Międzyzdrojach zawsze siada przy kamerze i wiecznie komentuje coś i zagłusza wypowiedzi radnych. To bardzo przeszkadza.

  2. Dla czego po lewej stronie siedzi więcej radnych niż po prawej, czyżby jakaś zaraza? ?

  3. …oglądając transmisję widać znudzenie niektórych radnych oraz dwójki nowych sołtysów, którzy sprawiali wrażenie jakby nie wiedzieli po co się na tej sali znaleźli