Streszczenie VI Sesji Rady Miejskiej w Międzyzdrojach

W dniu 21 marca 2019 roku o godz.12.00 kolejna sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach rozpoczęła się od przyjęcia uroczystego ślubowania radnego Filipa Szyszkowskiego, który wygrał wybory uzupełniające do Rady Miejskiej.

Na początku sesji z porządku obrad wycofany został projekt uchwały w sprawie ustalenia Strefy Płatnego Parkowania i skierowany do dalszych prac w komisjach. W ciągu najbliższych 2 tygodni zostanie zwołana sesja ,,na wniosek”, na której zostanie przyjęta stosowna uchwała. Przewodniczący Rady powitał na sesji nowo wybranych sołtysów: Panią Katarzynę Auguścik – Sołtysa Wapnicy, Pana Artura Kubasika – Sołtysa Lubina, Pana Mariana Buśko- sołtysa Wicka. Radni zgłosili interpelacje i zapytania, dotyczyły one min.: projektu ,,Morze Zieleni”, bieżących napraw ulic, stanu czystości posesji, przebieralni na plaży i innych.

Burmistrz zapoznał zgromadzonych ze sprawozdaniem między sesjami. Poinformował min.: o zamiarach połączenia spółki Promenada i spółki Nowe Centrum w jedną spółkę, o rozmowach z przedstawicielem MZK w Świnoujściu dotyczących transportu miejskiego dla mieszkańców pomiędzy Międzyzdrojami, a Świnoujściem. Przyjęto uchwałę dotyczącą zmian w budżecie gminy na 2019 rok, w którym ujęto min: wydatki na remonty nawierzchni ciągów pieszo-jezdnych, wydatek związany z zaplanowanym remontem wieżyczki – gabloty meteorologicznej, która od lat stoi w pobliżu wejścia na międzyzdrojskie molo. Dzięki przyjętej uchwale wieżyczka na stałe wpisująca się w krajobraz miasta doczeka się remontu.

Radni przyjęli uchwały dotyczące wydzierżawienia nieruchomości i ustanowienia służebności gruntowej oraz uchwałę w sprawie zmiany Statutu Gminy Międzyzdroje. Przegłosowano także uchwały dot. powołania radnego Filipa Szyszkowskiego do Komisji Spraw Komunalnych i Społecznych oraz do Komisji Rewizyjnej, której członkami zostali radna Ewelina Jakubowska i radny Filip Szyszkowski.
Dyskusję na sesji wywołała uchwała dotycząca określenia warunków udzielenia bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności nieruchomości. Po burzliwej debacie przyjęto uchwałę o 50% bonifikacie od opłaty z tytułu przekształcenia wnoszonej za dany rok dla osób fizycznych będących właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych dla osób o niskich dochodach. Szczegółowe warunki i kryterium dochodowe określa podjęta uchwała dostępna na www.bip.miedzyzdroje.pl

Następnie Przewodniczący Rady Miejskiej Jan Węglorz przedstawił informację o działaniach podejmowanych w okresie pomiędzy sesjami, a Wiceprzewodniczący Rady Mariusz Samołyk przedstawił pisma, które wpłynęły do Rady Miejskiej.

Następna sesja planowana jest 18 kwietnia 2019 roku, o terminie sesji ,,na wniosek” poinformujemy Państwa po ustaleniu jej terminu. Treść podjętych uchwał dostępna jest na www.bip.miedzyzdroje.pl w zakładce System Rada, a relację można obejrzeć na kanale www.youtube.com.

Joanna Ścigała
Rzecznik Prasowy
UM w Międzyzdrojach
Zdjęcie: T. Krawczyk