Spotkania w Sołectwach

Zebrania wiejskie , które odbyły się w ostatnim tygodniu w naszych sołectwach dotyczyły głównie informacji sołtysów o wykonaniu Funduszy Sołeckich i przyjęciu planów na 2020 rok. Wszyscy mają świadomość jak małe są to środki, w związku z tym chodzi o to, aby je jak najracjonalniej wykorzystać. W swoich wystąpieniach wprowadzających podkreślali to wszyscy sołtysi z trzech naszych Sołectw : Wapnicy, Lubina i Wicka-Zalesia.  Na wniosek sołtys Wapnicy Katarzyny Auguścik po raz pierwszy podniesiono kwestię  partycypacji wszystkich sołectw w kosztach utrzymania świetlicy w Wiklinie. W tej kadencji nie ma niestety realnej możliwości szybkiego wybudowania odrębnych świetlic w Lubinie czy Wicku-Zalesiu a obiekt ,,Wikliny” jest drogi w eksploatacji i pomimo wielu wysiłków poprzedniej grupy społeczników, skupionej wokół byłej Sołtys Bożeny Magdzie ciągle jeszcze wymaga pokaźnych środków na jego remont.  

 Jest bardzo optymistyczne, że taki konsensus uzyskano, przez co mieszkańcy Lubinia i Wicka  będą mogli czuć się również w pełni współgospodarzami ,,Wikliny”. Ma temu służyć również bliska współpraca wszystkich trzech sołtysów. Wykorzystując obecność Burmistrza Mateusza Bobka dyskutowano o bieżących problemach poszczególnych sołectw. Wszędzie dominował problem poprawy bezpieczeństwa na drodze dojazdowej z Międzyzdrojów do Lubina, która od zeszłego roku jest już drogą gminną. Na niektórych odcinkach wymaga ona pilnej przebudowy i remontu – jak choćby na bardzo niebezpiecznym łuku na granicy Wapnicy i Lubina. W przypadku Wicka radna Grażyna Iwaszczyszyn zwracała uwagę na bardzo niebezpieczny zjazd z ulic Żwirowej i Wąskiej w ulicę Nadbrzeżną. Mieszkańcy Wicka-Zalesia jednogłośnie opowiedzieli się za utrzymaniem wszystkich progów zwalniających posadowionych na wysokości tego sołectwa, pomimo krytycznych opinii wyrażanych na forum lokalnych mediów w tej sprawie i domagających się ich likwidacji.  

Problemem są również dynamicznie rosnące drzewa i krzewy wzdłuż tej drogi, które wymagają stałej pielęgnacji i przycinki. Burmistrz M.Bobek informował o zabezpieczeniu środków na opracowanie w przyszłym roku dokumentacji w celu poprawy bezpieczeństwa na tych odcinkach i planowanej budowie ścieżki rowerowej, która na dużym odcinku będzie również przebiegać wzdłuż tej drogi (od ronda przy zjeździe na Szczecin/Świnoujście w Międzyzdrojach do ul. Żwirowej w Wicku i dalej wzdłuż ul. Żwirowej przez ulicę Okrągłą  i Główną w kierunku na Trzciągowo). Miejmy nadzieję, że ten wysoko nakładowy projekt (wartość kosztorysowa ok. 4,5 mln PLN)  realizowany przez Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich  w Koszalinie (z 20% udziałem naszej Gminy) szybko znajdzie wykonawcę. Nie jest to takie oczywiste, bo w ostatnim czasie jest niezwykle trudno uzyskać wykonawców takich prac i wiele przetargów zostaje unieważnianych. 

Na spotkaniu każdego sołectwa podnoszone były wnioski dotyczące usunięcia nieczystości i odpadów, konieczności poprawy słabego stanu dróg gminnych, które przyjmowali  obecni na zebraniu przedstawiciele ZOŚ i w miarę posiadanych środków będą  one przez Zakład wykonywane. Spotkania pokazały, że nowi członkowie Rad Sołeckich mają ciekawe pomysły jak uatrakcyjnić życie sołectw, zwracając przede wszystkim uwagę na życzliwe i międzysąsiedzkie relacje. A te nie wymagają zabezpieczania ogromnych kwot w budżetach sołeckich. Odebrałem to jako bardzo optymistyczny sygnał z odbytych zebrań. Obecność na każdym zebraniu Burmistrza Mateusza Bobka i Przewodniczącego Rady Miejskiej Jana Węglorza świadczą o tym, że sprawy sołectw są ważne dla obecnych przedstawicieli międzyzdrojskiego samorządu.