Projekt taryfy dla zbiorowego dost. wody i odpr. ścieków na okres 3 lat

1. Informacje ogólne

Niniejsza taryfa stanowi zestawienie cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie Ścieków na okres 3 lat oraz określa warunki ich stosowania na terenie Gminy Międzyzdroje.

Podstawą prawną opracowania taryfy są:

— Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2018. poz. 1152 ze zm.), zwana dalej Ustawą,

— Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 2 marca 2018 r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz. U. z 2018 poz. 472), zwane dalej Rozporządzeniem.

Taryfowe ceny oraz stawki opłat dotyczą wszystkich odbiorców usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków realizowanego przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. zo.o. w Międzyzdrojach na terenie Gminy Międzyzdroje.

2. Rodzaje prowadzonej działalności

Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Międzyzdrojach realizuje zadanie własne gminy w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Międzyzdroje zwany dalej przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym, zgodnie z uzyskanym zezwoleniem decyzja Nr ITIL.ES.705-1/08 wydanym przez Burmistrza Międzyzdrojów w dniu 14 marca 2008 r. na okres nieoznaczony oraz w oparciu o pisemne umowy z Odbiorcami Usług za pomocą urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych będących w posiadaniu Spółki.

Podstawowym rodzajem działalności przedsiębiorstwa jest według Polskiej Klasyfikacji Działalności jest przede wszystkim:

Pobór, uzdatnianie i rozprowadzanie wody (PKD 36.00.Z),

Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków (PKD 37.00.Z),

3. Rodzaj i struktura taryfy

Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne opracowało taryfy jednoczłonowe, niejednolite dla dwóch grup taryfowych odbiorców, zawierające ceny i stawki opłat” . Sporządzona taryfa obejmuje:

a) w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę – niejednolitą, jednoczłonową zawierającą cenę dla poszczególnych taryfowych grup odbiorców podane dla 1 m* dostarczanej wody

b) w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków – taryfę niejednolitą jednoczłonową zawierającą cenę dla taryfowych grup odbiorców za 1 m? odprowadzanych ścieków.

4. Taryfowe grupy odbiorców usług

Uwzględniając potrzebę zachowania ciągłości stosowanego sposobu rozliczeń z odbiorcami usług, mając na uwadze sposób korzystania z urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych oraz strukturę ilości odbiorców w opracowanych grupach taryfowych, a także zróżnicowane koszty bieżącej eksploatacji, przedsiębiorstwo dokonało podziału odbiorców usług na następujące taryfowe grupy
odbiorców usług:

W zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne wyodrębniło następujące taryfowe grupy odbiorców:

gospodarstwa domowe — odbiorcy rozliczani, głównie na podstawie wskazań wodomierza
głównego w okresach jednomiesięcznych.

pozostali odbiorcy — odbiorcy usługowi, handel w tym gmina na cele określone w art. 22 ustawy, rozliczani, głównie na podstawie wskazań wodomierza głównego w okresach jednomiesięcznych.

6. Warunki rozliczeń, z uwzględnieniem wyposażenia nieruchomości w przyrządy i urządzenia pomiarowych

Rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków prowadzone są zgodnie z przepisami ustawy i rozporządzenia taryfowego. Należności za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków ustala się jako iloczyny taryfowych cen i stawek opłat oraz odpowiadających im ilości świadczonych usług. Usługi świadczone przez Przedsiębiorstwo na rzecz
odbiorców obejmują prowadzenie rozliczeń za ilość zużytej wody i / lub odprowadzanych ścieków.

Rozliczanie za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków prowadzone jest
na podstawie określonych w taryfie cen i stawek opłat oraz ilości dostarczonej wody i
odprowadzonych ścieków.

Ilość pobranej wody w budynkach wyposażonych w wodomierze główne ustala się zgodnie z ich wskazaniami.

W przypadku wyposażenia budynku w wodomierze do pomiaru wody bezpowrotnie zużytej, ilość ścieków ustala się jako równą ilości wody pobranej pomniejszonej o ilość wody bezpowrotnie zużytej.

Należność za wodę i ścieki Odbiorca zobowiązany jest zapłacić w ciągu 14 dni od daty wysłania lub dostarczenia w inny sposób faktury. Opóźnienie w regulowaniu należności skutkuje naliczeniem przez Dostawcę odsetek na zasadach ustawowych. Reklamacje od wymiaru należności za wodę i Ścieki nie wstrzymują obowiązku uiszczenia ustalonej w fakturze opłaty.

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości działania wodomierza głównego mają zastosowanie uregulowania zawarte w $ 18 Rozporządzenia.

7. Warunki stosowania cen i stawek opłat

7.1 Zakres świadczonych usług dla poszczególnych taryfowych grup odbiorców

Zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków prowadzone jest przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne w zakresie:

poboru, uzdatniania i rozprowadzania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi,

odprowadzania i oczyszczania ścieków

Usługi w ramach zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków są świadczone dla taryfowych grup odbiorców określonych szczegółowo w Rozdziale 4 niniejszej taryfy.

Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne jest zobowiązane do zapewnienia zdolności posiadanych urządzeń do realizacji usług:

ciągłej dostawy wody w wymaganej ilości, o jakości wymaganej prawem, i pod odpowiednim ciśnieniem,

niezawodnego, w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami, odprowadzania ścieków w Obowiązek ten wypełnia się w trybie bieżącej eksploatacji posiadanych urządzeń oraz zapewnienia ich należytego stanu technicznego.

7.2 Standardy jakościowe obsługi odbiorców usług

Określone w taryfie ceny są stosowane przy zachowaniu standardów jakościowych obsługi odbiorców usług wynikających z obowiązujących przepisów prawa, regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Międzyzdroje oraz z umów zawartych z poszczególnymi Odbiorcami usług wodociągowych i kanalizacyjnych.

3 komentarze “Projekt taryfy dla zbiorowego dost. wody i odpr. ścieków na okres 3 lat”
  1. Tak się dzieje jak pozwala się budować bez partycypowania w kosztach niezbędnych inwestycji ,
    potrzebnych do funkcjonowania tych że wielkich budynków.
    Tym sposobem, zapłacą mieszkańcy za podłączane do sieci duże projekty deweloperskie.
    Czy to jest uczciwe ?

  2. Aha! To i śmieci wystrzelą jak rakieta! No i co jeszcze, dobra zmiano???

  3. No to mamy projektowaną jasność. W ciągu najbliższych trzech lat wg projektu cena wody wzrośnie o 31 groszy natomiast cena ścieków aż o 3,09 zł. Łączna podwyżka aż o 3,40 zł (wyliczenia brutto od cen obecnie obowiązujących) co spowoduje że dwuosobowa rodzina zapłaci o 34,00 zł miesięcznie więcej. Głównie z powodu modernizacji oczyszczalni ścieków.