Konkurs „Rural Inspiration Awards (RIA) 2020”.

Szanowni Państwo,

Europejska Sieć na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (ENRD) ogłasza konkurs „Rural Inspiration Awards (RIA) 2020”.

Tegoroczna edycja konkursu ukierunkowana jest na nowe priorytety strategiczne Unii Europejskiej w dziedzinie Zielonego Ładu.

Konkurs ma na celu wyróżnienie lokalnych inicjatyw, które promują działania na rzecz klimatu na obszarach wiejskich i biogospodarkę.

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa zwraca się z uprzejmą prośbą o rozpowszechnienie ogłoszenia o konkursie  poprzez udostępnienie załączonej informacji na Państwa stronie internetowej oraz wywieszenie w siedzibie Urzędu.  

Europejska Sieć na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (ENRD) ogłasza konkurs Rural Inspiration Awards (RIA) 2020 ukierunkowany na nowe priorytety strategiczne UE w dziedzinie Zielonego Ładu (Green Deal). Konkurs ma na celu wyróżnienie lokalnych inicjatyw, które promują działania na rzecz klimatu na obszarach wiejskich lub biogospodarkę.

Cele konkursu:

 • Lepsza promocja polityki rozwoju obszarów wiejskich i wkładu Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) w biogospodarkę i walkę ze zmianami klimatu.
 • Promowanie wymiany wiedzy i sieciowania wśród interesariuszy na wsi.
 • Wspieranie wspólnej pracy KSOW i ENRD, w szczególności w następujących zadaniach:

            ▪ zbieranie przykładów projektów na poziomie krajowym;
            ▪ promowanie dzielenia się przykładami na poziomie europejskim za pośrednictwem ENRD;
            ▪ ułatwianie wymiany tematycznej i analitycznej.

 • Wkład w prace grupy tematycznej ENRD ds. Biogospodarki i działań na rzecz klimatu organizowanej przez Punkt Kontaktowy ENRD w latach 2019–2020.

Kategorie tematyczne konkursu:

 1. Biogospodarka: projekty / działania w tej kategorii obejmują produkcję odnawialnych zasobów biologicznych oraz przekształcanie tych zasobów i odpadów w produkty o wartości dodanej, w tym żywność, paszę, produkty pochodzenia biologicznego i bioenergię.
 2. Łagodzenie zmian klimatu: projekty / działania ograniczające emisję gazów cieplarnianych lub usuwające dwutlenek węgla z atmosfery.
 3. Dostosowanie do klimatu: projekty / działania mające na celu zwiększenie odporności europejskiego rolnictwa i leśnictwa na niekorzystne skutki zmian klimatu.

Warunki udziału:

 1. Wszystkie zgłaszane projekty muszą być finansowane z PROW 2014-2020 w ramach wszystkich działań PROW: od typowych projektów inwestycyjnych (np. w ramach M04, M06, M07), a także szerszych projektów (np. szkolenia w ramach M01, usługi doradcze M02, współpraca M16), jak również przykłady działań obszarowych (na przykład wykorzystanie przez rolnika / grupę rolników wsparcia rolnośrodowiskowego w ramach M10 lub wsparcia ekologicznego w ramach M11 lub działań związanych z leśnictwem w ramach M08), oraz innych inicjatyw współfinansowanych z EFRROW.
 2. Finaliści zeszłorocznego konkursu RIA 2018-2019  (2018-2019 RIA shortlisted entries) nie mogą uczestniczyć w obecnym konkursie.
 3. Zasadniczo projekty powinny być zakończone. W przypadku zgłoszenia projektu trwającego, powinien być on na bardzo zaawansowanym etapie wdrażania.
 4. Projekty mogą być zgłaszane w jednej z trzech kategorii tematycznych.
 5. Projekty należy zgłaszać na formularzu zgłoszeniowym. Przy opisie projektu należy uwzględnić następujące elementy:
 • Tytuł projektu/ podstawowe informacje (daty, rodzaj beneficjenta, działanie PROW 2014-2020, cele sczegółowe i priorytet {FA/PA}, finansowanie)
 • Przyczyna złożenia zgłoszenia na konkurs
 • Podsumowanie opisu projektu/działania
 • Kontekst – dlaczego projekt jest potrzebny?
 • Cele projektu
 • Działania
 • Rezultaty: korzyści bezpośrednie, wartość sieciowania, możliwość przenoszenia
 • Synergie z innymi politykami unijnymi
 • Dane kontaktowe, strona internetowa i dodatkowe informacje. 

Zgłoszenia przyjmowane są najpóźniej do 18 lutego 2020 r. na adresy poczty elektronicznej JC KSOW: ksow@cdr.gov.pl i a.markuszewska@cdr.gov.pl podpisane oraz w wersji elektronicznej edytowalnej.

Zgłoszenia można wypełniać w języku polskim lub angielskim.

Najciekawsze sześć projektów z Polski zostanie w wersji angielskiej przekazane przez JC KSOW do ENRD najpóźniej do 1 marca 2020 r. Spośród zgłoszeń przekazanych przez krajowe sieci obszarów wiejskich państw członkowskich UE zostanie wyłonionych 15 projektów na krótką listę, po 5 projektów w każdej kategorii. Trzech zwycięzców kategorii tematycznych zostanie wybranych przez jury oraz jeden zwycięzca zostanie wybrany w głosowaniu internetowym. Ceremonia wręczenia nagród odbędzie się w czerwcu br. podczas seminarium ENRD dot. Biogospodarki i działań na rzecz klimatu.

JC KSOW będzie na bieżąco informowała o przebiegu konkursu na portalu KSOW www.ksow.pl. Tak jak w przypadku poprzedniego konkursu RIA, JC KSOW będzie wspierać podmioty zgłaszające projekty do konkursu.

Wszelkie pytania dotyczące konkursu prosimy kierować do Agaty Markuszewskiej
z JC KSOW, tel. 22 623 28 38.

Zapraszamy do udziału w konkursie.